Wydatki na staże w powiatowym urzędzie pracy w Jarosławiu w latach 2017–2018

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/wpz.76

Słowa kluczowe:

staż, rynek pracy, aktywizacja, bezrobocie, wydatki

Abstrakt

W latach 2017–2018 w Polsce, jak i w analizowanym województwie podkarpackim i powiecie jarosławskim nastąpił znaczny spadek poziomu bezrobocia. Jednocześnie wzrastały wydatki na aktywizację bezrobotnych. Większość osób bezrobotnych i pracodawców, jak pokazują analizy, korzysta z dotychczasowych form aktywizacji, takich jak prace interwencyjne, roboty publiczne, doposażenie stanowiska pracy czy staże. Ocena polityki rynku pracy wymusza na urzędach pracy analizę skuteczności stosowanych programów. Badanie efektywności programów aktywizujących zawsze ukierunkowane jest na wzrost zatrudnienia poprzez podjęcie przez osobę bezrobotną pracy lub stworzenie warunków dla samozatrudnienia. Ważną kwestią jest również analiza wskaźników finansowych wyrażających relacje pomiędzy poniesionymi wydatkami a realnym zmniejszaniem się bezrobocia. W powiecie jarosławskim taką formą, w którą inwestuje Urząd Pracy i która przynosi wymierne korzyści w zwiększającej się ilości osób podejmujących zatrudnienie, są staże. Wykonanie planu środków z Funduszu Pracy w analizowanych latach wynosiło blisko 100%, co przełożyło się pozytywnie na liczbę osób podejmujących pracę po zakończeniu stażu.

Bibliografia

Barwińska-Małojowicz A., Czop T., Ślusarczyk B., Rynek pracy młodzieży w regionie podkarpackim. Możliwości i bariery, Wydawnictwo AMELIA, Rzeszów 2016.

Firlit-Fensak G., Męcin J., Polityka społeczna, PWN, Warszawa 2018.

Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2005.

Socha M., Sztanderska U., Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, PWN, Warszawa 2002.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265).

Rozporządzenie MPiPS z dn. 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. 2009.142.1160 z dnia 2009.09.02).

Rynek pracy powiatu jarosławskiego w 2018 roku, opracowanie PUP w Jarosławiu.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu za rok 2016.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu za rok 2017.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu za rok 2018.

https://stat.gov.pl/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bezrobocie_cykliczne

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bezrobocie_frykcyjne

https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Bezrobocie_sezonowe

Pobrania

Opublikowane

28.06.2019

Jak cytować

Kożak-Siara, T., & Dorota, E. (2019). Wydatki na staże w powiatowym urzędzie pracy w Jarosławiu w latach 2017–2018. Współczesne Problemy Zarządzania, 7(1(14), 67–80. https://doi.org/10.52934/wpz.76