Zakres i efekty restrukturyzacji a kreacja wartości przedsiębiorstw produkcyjnych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/wpz.73

Słowa kluczowe:

restrukturyzacja, kreacja wartości, efektywność, zarządzanie przedsiębiorstwem

Abstrakt

Ocena działań restrukturyzacyjnych może być rozpatrywana w zależności od charakteru uzyskanych efektów, skuteczności, rozległości ich wpływu czy stopnia szczegółowości. Jednym z jej wymiarów jest weryfikacja kreowania wartości, będącej kwantyfikowalnym wymiarem rozwoju przedsiębiorstwa i miarą jego efektywności. Ocenę efektów restrukturyzacji (przedmiot badań) przedsiębiorstw produkcyjnych (podmiot badań – ponad 16 tys.) przeprowadzono w artykule w czterech wiodących obszarach zmian, tj.: kosztochłonności przychodów ze sprzedaży, produktywności majątku, struktury majątkowo-kapitałowej oraz odnawiania zasobów majątku trwałego. Pomiaru kreacji wartości dokonano przy użyciu miar względnych – stopy zwrotu z kapitału własnego i stopy wartości dodanej. Oceny tych procesów (ich współwystępowanie) dokonano dla długiego szeregu czasowego (lata 1990–2014).

Bibliografia

Bojarska A., Bojarski W., Ocena ekonomiczna programu rozbudowy systemu, „Prakseologia” 1972, Nr 41.

Chomątowski S., Dynamika rozwoju a efektywność systemów przemysłowych, Zeszyty Naukowe, Nr 115, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1993.

Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: Mierzenie i kształtowanie wartości firmy, WIG–Press, Warszawa 1997.

Cwynar A., Cwynar W., EVA, amortyzacja ekonomiczna i kreacja wartości dla akcjonariuszy, „Przegląd Organizacji” 2007, Nr 5.

Fabiańska K., Rokita J., Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1986.

Hurry D., Restructuring in the Global Economy: The Consequences of Strategic Linkages between Japanese and U.S. Firms, „Strategic Management Journal” 1993, Vol. 14.

Kaczmarek J., Intensywność przemian strukturalnych mezostruktury gospodarki Polski, „Przegląd Organizacji” 2013, Nr 7.

Kaczmarek J., Mezostruktura gospodarki Polski w okresie transformacji. Uwarunkowania, procesy, efektywność, Difin, Warszawa 2012.

Lange O., Całość i rozwój w świetle cybernetyki, PWN, Warszawa 1968.

Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Młynarski S., Kaczmarek J., Asset Productivity and Recovery in the Context of Corporate Restructuring (A Mezoeconomic Approach), [w:] Contemporary Economies in The Face of New Challenges. Economic, Social and Legal Aspects, R. Borowiecki, A. Jaki, T. Rojek (red.), Cracow University of Economics – Foundation of Cracow University of Economics, Cracow 2013.

Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.

Platonoff A.L., Sysko-Romańczuk S., Dynamiczne modelowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa, „Organizacja i Kierowanie” 2003, Nr 2.

Polaczek R., Kreowanie wartości przedsiębiorstwa poprzez zarządzanie majątkiem, [w:] Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji, R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie – Fundacja Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.

Porter M.E., Competitive Adventage. Creating and Sustaining Superiorer Performance, The Free Press, New York 1985.

Rappaport A., Creating Shareholder Value. The New Standard for Business Performance, The Free Press, New York 1986.

Slatter S., Corporate Recovery. A Guide to Turnaround Management, Penguin Business, London 1984.

Stabryła A., Zarządzanie rozwojem firmy, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1996.

Stewart G.B., EVA: Fact or Fantasy, „Journal of Applied Corporate Finance” 1994, Nr 2.

Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.

Pobrania

Opublikowane

28.06.2019

Jak cytować

Kaczmarek, J. (2019). Zakres i efekty restrukturyzacji a kreacja wartości przedsiębiorstw produkcyjnych. Współczesne Problemy Zarządzania, 7(1(14), 21–34. https://doi.org/10.52934/wpz.73