Kierowanie działaniami ratowniczymi Państwowej Straży Pożarnej w zarządzaniu kryzysowym

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/wpz.177

Słowa kluczowe:

ratownictwo, reagowanie kryzysowe, straż pożarna, zarządzanie, zespoły zadaniowe

Abstrakt

Celem artykuły była identyfikacja działań ratowniczych podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną w zakresie zarządzania kryzysowego. W opracowaniu przedstawiono istotę zarządzania kryzysowego. Następnie omówiono miejsce Państwowej Straży Pożarnej w Systemie Ratowniczo‐Gaśniczym, jak również zaprezentowano poziomy kierowania działaniami ratowniczymi. W części właściwej scharakteryzowano działania ratownicze w zarządzaniu kryzysowym oraz przedstawiono rolę PSP w reagowaniu kryzysowym. Podsumowując, można zauważyć, iż skuteczne zarządzanie oraz prawidłowa organizacja zadań ratowniczych przyczynia się do usprawnień działań Państwowej Straży Pożarnej, które wpływają na skuteczność w reagowaniu kryzysowym, a także na poziom bezpieczeństwa lokalnego, jak również całego kraju.

Bibliografia

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. (2020). Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. https://www.bbn.gov.pl/pl/informacje-o-bbn/publikacje/8808,Strategia-Bezpieczenstwa-Narodowego-Rzeczypospolitej-Polskiej.html

Gryz, J., Kitler, W. (2007). System reagowania kryzysowego. Wydawnictwo Adam Marszałek.

Komenda Głowna Państwowej Straży Pożarnej. (2013). Zasady organizowania działań ratowniczych.

Mrozowicz, K. (2014). Model determinantów zachowań organizacyjnych zespołów ratowniczych. Wydawnictwo Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Dz. U. z 2017 r., poz. 1319, rozdział 5.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Dz. U. 2017 poz. 1319, rozdział 1, par. 2.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Dz. U. 2017 poz. 1319, par. 22.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Dz. U. z 2017 r. poz. 1319, rozdział 5, par. 21.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Dz. U. 2017 poz. 1319, rozdział 2, par. 4.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Dz. U. z 2017 r., poz. 1319, rozdział 1, par. 2.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Dz. U. z 2011 r., nr 46, poz. 239.

Rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym. Dz. U. z 2013 r., poz. 709.

Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym. Dz. U. z 1992 r., nr 54, poz. 259, par. 1.1.

Strzoda, M. (2004). Zespoły zadaniowe w organizacji. Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. Dz. U. z 2014 r., poz. 3533.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej. Dz. U. z 2020 r., poz. 1123, art. 127.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej. Dz. U. z 2009 r., nr 178, poz. 1380.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Dz. U. z 1991 nr 81 poz. 351 z poźn. zm, art. 19.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Dz. U. z 2019 r., poz. 1499.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Dz. U. z 2019 r., poz. 1398.

Pobrania

Opublikowane

30.06.2022

Jak cytować

Żurawski, S., & Kopacka, A. (2022). Kierowanie działaniami ratowniczymi Państwowej Straży Pożarnej w zarządzaniu kryzysowym. Współczesne Problemy Zarządzania, 10(1(20), 101–112. https://doi.org/10.52934/wpz.177

Numer

Dział

Artykuły