Przewaga konkurencyjna współczesnego przedsiębiorstwa

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/wpz.175

Słowa kluczowe:

konkurencyjność, przewaga rynkowa, źródła przewagi, wiedza, zwinność przedsiębiorstwa

Abstrakt

Współczesne przedsiębiorstwo, które pragnie przetrwać w nieprzewidywalnych warunkach, postawione zostało przed koniecznością sprostania wyzwaniom płynącym z rynku i konkurencji. Powinno więc wykształcić trwałe atuty, które wyróżnią je na tle konkurencji, zadecydują o jego unikalności i pozwolą osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną przez długi okres. Przedsiębiorstwo musi więc przeprowadzić działania na rożnych obszarach funkcjonowania, czyli projektowania, produkcji, marketingu, sprzedaży, promocji i dystrybucji. Ponadto należy zwrócić uwagę na konieczność wypracowania atrybutów, które stanowią swoistą odpowiedź na pojawiające się bodźce płynące z otoczenia rynkowego. Niewątpliwie takim atrybutem jest zwinność pracownicza w organizacji.

Zwinność powinna być traktowana jako źródło przewagi konkurencyjnej, którą przedsiębiorstwo może wypracować za pomocą atrybutów zwinności zapewniających efektywne i błyskawiczne reagowanie na zmiany rynkowe i pojawiające się bodźce. Zatem warunkiem uzyskania ugruntowanej pozycji w świecie biznesu powinny być: elastyczna współpraca z otoczeniem, silna orientacja na klienta oraz zdolność do rekonfiguracji procesów biznesowych. Na rynku przetrwać może tylko przedsiębiorstwo zwinne, bystre, w pełni adaptujące się do nowych warunków otoczenia. Cechy zwinności przedsiębiorstwa, jego struktura sieciowa przyczyniają się w dużej mierze do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Dzięki zwinności przedsiębiorstwa mogą skutecznie reagować na nieprzewidywalne zmiany.

Bibliografia

Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17(1), 99–120. https://doi.org/10.1177/014920639101700108

Bessant, J., Brown, S., Francis, D. L., Kaplinsky, R., Meredith, S. (1999). Developing manufacturing agility in SME’s. International Journal of Technology Management, 5, 34–45.

Bratnicki, M. (2001). Informacyjne przesłanki przedsiębiorczości. W: R. Borowiecki, M. Romanowska (red.), System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa (s. 43). Wydawnictwo Difin.

Brodowska-Szewczuk, J. (2009). Konkurencyjność przedsiębiorstw i źródła przewagi konkurencyjnej. Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie, 7(80), 87–100.

Drucker, P. F. (1999). Społeczeństwo pokapitalistyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Encyklopedia popularna PWN. (1982). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Famielec, J. (1997). Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Galata, S. (2004). Strategiczne zarządzanie organizacjami. Wiedza, intuicja, strategie, etyka. Wydawnictwo Difin.

Godziszewski, B. (1997). Umiejętności firmy jako podstawa trwałej przewagi konkurencyjnej. W: R. Borowiecki (red.), Restrukturyzacja i konkurencyjność przedsiębiorstw. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Godziszewski, B. (2001). Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Gorynia, M. (2000). Koncepcja i metodyka badania konkurencyjności przedsiębiorstwa. W: J. Bossak, W. Bieńkowski (red.), Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji: materiały konferencyjne (ss. 89–101). Instytut Gospodarki Światowej Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie.

Gunasekaran, A. (1998). Agile manufacturing: enablers and an implementation framework. International Journal of Production Research, 36(5), 1223–1247. https://doi.org/10.1080/002075498193291

Hormozi, A. M. (2009). Agile manufacturing: the next logical step. Benchmarking: An International Journal, 8(2), 132–143. https://doi.org/10.1108/14635770110389843

Jonas, A. (2002). Strategie konkurencji na rynku usług bankowych. Biblioteka Menedżera i Bankowca.

Kisielnicki, J. (2004). Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach. W: W. Abramowicz, A. Nowicki, M. Owoc (red.), Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych (ss. 27–51). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Kowalczyk, A., Nogalski, B. (2007). Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i narzędzia. Wydawnictwo Difin.

Lipczyński, T. (2014). Wiedza jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw. Informatyka Ekonomiczna, 1(31), 47–58. doi: 10.15611/ie.2014.1.04

Lisiński, M. (2005). Koncepcja grona i możliwości jej wykorzystania do restrukturyzacji przedsiębiorstw. W: R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej. Instrumenty – przebieg – efekty. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Lubiński, M. (1995). Konkurencyjność gospodarki: pojęcie i sposób mierzenia. W: M. Lubiński, T. Smuga (red.), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski – uwarunkowania i perspektywy (ss. 7–18). Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych.

Mikuła, B. (2005). Geneza, przesłanki i istota zarządzania wiedzą. W: K. Perechuda (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie (s. 11). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nonaka, I. (1998). The Knowledge-Creating Company. In Harvard Business Review on Knowledge Management (p. 21). Harvard Business School Press.

Nonaka, I., Takeuchi, H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji. Wydawnictwo Poltext.

Nowak-Far, A. (2000). Globalna konkurencja. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Obłoj, K. (2007). Strategia organizacji. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Pierścionek, Z. (2011). Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Porter, M. E. (1996). Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Probst, G., Raub, S., Romhardt, K. (2002). Zarządzanie wiedzą w organizacjach. Oficyna Ekonomiczna.

Probst, G., Raub, S., Romhardt, K. (2004). Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekonomiczna.

Ramesh, G., Devadasan, S. R. (2007). Literature review on the agile manufacturing criteria. Journal of Manufacturing Technology Management, 18(2), 182–201.

Ronda-Pupo, G. A., Guerras-Martin, L. A. (2012). Dynamics of the evolution of the strategy concept 1962–2008: A co-word analysis. Strategic Management Journal, 33(2), 162–188. https://doi.org/10.1002/smj.948

Rutkowski, I. (1997). Marketing jako źródło przewagi konkurencyjnej na rynku. W: Marketing jako czynnik i instrument konkurencji. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Sajdak, M. (2013). The influence of agility on creating a competitive advantage and on company performance. International Management Research Academy.

Sajdak, M. (2013). Zwinność jako źródło przewagi konkurencyjnej i sukcesu przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Skawińska, E. (2002). Konkurencyjność przedsiębiorstw. Nowe podejście. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Staniewski, M. (2005). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach – przegląd badań. W: J. Dąbrowski, G. Gierszewska (red.), Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą (s. 19). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Stankiewicz, M. J. (2005). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”.

Stonehouse, G., Hamill, J., Campbell, D., Purdie, T. (2001). Globalizacja – strategia i zarządzanie. Wydawnictwo Felberg SJA.

Strużycki, M. (1998). Konkurencja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W: M. Strużycki (red.), Podstawy zarządzania (ss. 172–174). Oficyna Wydawnicza SGH.

Supernat, J. (1998). Zarządzanie strategiczne: pojęcia i koncepcje. Wydawnictwo Kolonia Limited.

Szymański, W. (red.) (1995). Przedsiębiorstwo, rynek, konkurencja. Oficyna Wydawnicza SGH.

Trzcieliński, S. (2007). Agile Enterprise. Concepts and Some Results of Research. International Ergonomics Association Press.

Turban, E., Frenzel, L. E. (1992). Expert Systems and Applied Artificial Intelligence. Macmillan Publishing Company.

Pobrania

Opublikowane

30.06.2022

Jak cytować

Kożak-Siara, T., & Olak, A. (2022). Przewaga konkurencyjna współczesnego przedsiębiorstwa. Współczesne Problemy Zarządzania, 10(1(20), 67–84. https://doi.org/10.52934/wpz.175

Numer

Dział

Artykuły