Styl kierowania jako wyznacznik zarządzania lokalami gastronomicznymi typu weselnego na przykładzie Duet w Przeworsku

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/wpz.174

Słowa kluczowe:

styl zarządzania, zarządzanie zasobami ludzkimi, kultura organizacyjna, czynniki motywacji, kompetencje pracownicze, kapitał ludzki

Abstrakt

Styl kierowania jako wyznacznik zarządzania lokalami gastronomicznymi typu weselnego na przykładzie Duet w Przeworsku.

Efektywne kierowanie personelem w firmie stanowi coraz większe wyzwanie dla przełożonych. Od nich zależy, jaki styl kierowania będzie stosowany w ich przedsiębiorstwie. W artykule zaprezentowano analizę dorobku literatury dotyczącego stylów kierowania oraz wyniki badań własnych przeprowadzanych w organizacji.

Wśród przyjętych celów za najistotniejszy uznano:

– ukazanie metod wpływu przełożonego na skuteczną pracę personelu tak, aby przedsiębiorstwo osiągnęło sukces,

Dla zrealizowania pełnej problematyki pracy sformułowano także hipotezę badawczą:

– efektywna i sprawna kadra zarządzająca otwarta na współpracę z personelem, wpływa na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i zwiększenie sprawności przedsiębiorstwa.

Materiał empiryczny w pełni potwierdza przyjęty cel i założenia badawcze oraz formułuje określone wnioski końcowe.

Bibliografia

Aniszewska, G. (red.) (2007). Kultura organizacyjna w zarządzaniu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Armstrong, M. (1998). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.

Armstrong, M. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna a Walters Kluwer business.

Benedikt, A. (2003). Motywowanie pracowników w sytuacjach kryzysowych. Wydawnictwo Astrum.

Charakterystyka kelnera na wesele. (2013). Top Presell Pages. https://toppresellpages.pl/charakterystyka-kelnera-na-wesele/ (dostęp: 15.04.2022).

Ciupak, E., Czerwiński, M., Makulski, J. K., Żygulski, K. (1997). Nowe obyczaje i obrzędy. Szkice. Wydawnictwo Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.

Drucker, P. (1997). Praktyka zarządzania. Nowoczesność. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Gajek, K. (2015). Ślub doskonały. Wydawnictwo Zwierciadło.

Grabiec, O. (2020). Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty teoretyczno‐badawcze. Dom Wydawniczy Elipsa.

Haromszeki, Ł. (red.) (2020). Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach zróżnicowanych kulturowo. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Interpelacja nr 14214. (2021). Rada Ministrów. https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BVEB6R (dostęp: 25.03.2022).

Juchnowicz, M. (2014). Zaangażowanie pracowników. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kisielnicki, J. (2008). Zarządzanie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kompendium HR. (2016). Wyzwania HR. Pracuj.pl. https://wyzwaniahr.pracuj.pl/publications/kompendium-hr-2016/ (dostęp: 12.04.2022).

Krol, H., Ludwiczyński, A. (2006). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mintzberg, H. (2012). Zarządzanie jako sztuka, rzemiosło i nauka. Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Mitzel, G. (1998). Wprowadzenie do psychologii. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Pocztowski, A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody. II wydanie zmienione. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Popyt na pracę. (2012). Mfiles.pl. https://mfiles.pl/pl/index.php/Popyt_na_prac%C4%99 (dostęp: 04.04.2022).

Sikorski, Cz. (2004). Motywacja jako wymiana – modele relacji między pracownikami a organizacją. Wydawnictwo Difin.

Tokarz, A. (2005). Dynamika procesu twórczego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Pobrania

Opublikowane

30.06.2022

Jak cytować

Cyrek, M., & Fedan, R. (2022). Styl kierowania jako wyznacznik zarządzania lokalami gastronomicznymi typu weselnego na przykładzie Duet w Przeworsku. Współczesne Problemy Zarządzania, 10(1(20), 45–66. https://doi.org/10.52934/wpz.174

Numer

Dział

Artykuły