Ocena poziomu bezpieczeństwa publicznego w powiecie jarosławskim w latach 2017–2020

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/wpz.154

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo publiczne, poczucie bezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem publicznym

Abstrakt

Proces zarządzania bezpieczeństwem publicznym jest składową działań wielu osób, instytucji publicznych i prywatnych, współpracujących ze sobą w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom oraz minimalizowania skutków występujących zagrożeń. Przedmiotem niniejszej pracy jest ocena poziomu bezpieczeństwa publicznego w powiecie jarosławskim w latach 2017–2020 oraz próba odpowiedzi na pytania, jakie są największe zagrożenia bezpieczeństwa w powiecie jarosławskim? Jaki jest poziom poczucia bezpieczeństwa ludności w powiecie jarosławskim? Jaka jest ocena działań władz samorządowych przez mieszkańców powiatu w zakresie ochrony bezpieczeństwa publicznego? Jakie są oczekiwania mieszkańców powiatu jarosławskiego w zakresie bezpieczeństwa?

Bibliografia

Dubisz, S. (2003). Uniwersalny słownik języka polskiego. Polskie Wydawnictwo Naukowe.

Fehler, W. (2009). Bezpieczeństwo publiczne. Społeczeństwo i Polityka, 21(4), 30–39.

Główny Urząd Statystyczny. (2021). https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/temat (dostęp: 28.11.2021).

Kalina, R. M. (1991). Ogólne kategorie klasyfikacji i charakterystyki zagrożeń zewnętrznych. W: B. Hołyst (red.), Człowiek w sytuacji trudnej (ss. 80–81). Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U z dnia 16 lipca 1997 r.).

Kożuch, B. (2004). Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Wydawnictwo Placet.

Powiat Jarosławski. (2021). O powiecie. https://powiat.jaroslawski.pl/o-powiecie (dostęp: 28.11.2021).

Sienkiewicz-Małyjurek, K., Niczyporuk, Z. (2010). Bezpieczeństwo publiczne. Zarys problematyki. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. – o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, ze zm.).

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. – o Policji (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, ze zm.).

Pobrania

Opublikowane

31.12.2021

Jak cytować

Szczypta-Kłak, B. (2021). Ocena poziomu bezpieczeństwa publicznego w powiecie jarosławskim w latach 2017–2020. Współczesne Problemy Zarządzania, 9(2(19), 105–122. https://doi.org/10.52934/wpz.154

Numer

Dział

Artykuły