Amortyzacja znaku towarowego jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstwa

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/wpz.132

Słowa kluczowe:

znak towarowy, amortyzacja, źródła finansowania

Abstrakt

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga zaangażowania składników majątkowych, które muszą być w określony sposób sfinansowane. Nie ulega wątpliwości, że do prowadzenia działalności gospodarczej potrzebne są środki pieniężne. Na rożnych etapach funkcjonowania przedsiębiorstwa sposób finansowania jego działalności może przybierać rożne formy. Jedną z nich może być finansowanie z wykorzystaniem amortyzacji wybranych składników majątkowych. W tym ujęciu interesującym wydaje się finansowanie działalności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem amortyzacji znaku towarowego. Celem opracowania jest przedstawienie wykorzystania amortyzacji znaku towarowego w finansowaniu działalności na wybranym przykładzie. Dla realizacji tego celu w opracowaniu przedstawiono ogólną charakterystykę źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem amortyzacji jako źródła finansowania kapitału własnego.

Bibliografia

Babiarz, S. (2015). Znak towarowy: zdolność aportowa i zdolność amortyzacyjna. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1(76), 173–186. https://doi.org/10.18276/frfu.2015.76/1-15

Czekaj, J., Dresler, Z. (1997). Podstawy zarządzania finansami firm. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ćwiąkała-Małys, A., Łagowski, P. (2020). Podatkowe oraz bilansowe ujęcie znaku towarowego. W: T. Korbutowicz, A. Ćwiąkała-Małys, M. Mościbrodzka (red.), Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego (s. 106). Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kostrzycka, B. (2020). Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Poradnik Przedsiębiorcy. https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-amortyzacja-bilansowa-i-podatkowa (dostęp: 03.10.2021).

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. https://uprp.gov.pl/ (dostęp: 23.09.2021).

Ustawa z dnia 11 czerwca 2019 r. – prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z poźn. zm.).

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. – o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992 r. nr 21 poz. 86 z poźn. zm.).

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. – o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 r. nr 80 poz. 350 z poźn. zm.).

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. – o rachunkowości (Dz. U. 1994 r. nr 121 poz. 591 z poźn. zm.).

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. nr 49 poz. 508 z poźn. zm.)

Wójcicki, Z. (2001). Finansowanie działalności przedsiębiorstw. Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie, 98–99 za: Wyszkowska, Z. (2006). Kapitał finansowy w przedsiębiorstwach. W: M. G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 9. Regionalizacja i globalizacja część 2 (s. 558). Uniwersytet Rzeszowski.

Zarzecki, D. (1999). Metody wyceny przedsiębiorstwa. Fundacja Rozwoju Rachunkowości.

Pobrania

Opublikowane

30.06.2021

Jak cytować

Uryniak, M. (2021). Amortyzacja znaku towarowego jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstwa. Współczesne Problemy Zarządzania, 9(1(18), 59–73. https://doi.org/10.52934/wpz.132

Numer

Dział

Artykuły