Analiza wybranych czynników kształtowania struktury finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 2015‒2019

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/wpz.130

Słowa kluczowe:

struktura finansowania, rentowność, dostępność kapitału, finansowanie

Abstrakt

Pozyskiwanie kapitałów obcych w warunkach ograniczonych możliwości finansowania własnego jest naturalnym procesem decyzyjnym w każdej firmie. Czynników kształtowania struktury finansowania jest wiele, z których kluczową rolę przypisuje się kosztowi kapitału oraz ryzyku. Autorka w oparciu o badania własne dokonuje oceny wpływu wybranych czynników na strukturę finansowania przedsiębiorstw w Polsce. Szczególna uwaga została skupiona na osiąganej rentowności oraz strukturze aktywów. Dokonano także oceny strategii finansowania w oparciu o relacje majątkowo-kapitałowe przedsiębiorstw.

Bibliografia

Copeland, T. E. (1988). Financial Theory and Corporate Policy. Benjamin-Cummings Publishing Company.

Duliniec, A. (1998). Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Duliniec, A. (2015). Wybór źródeł finansowania a optymalna struktura kapitału w przedsiębiorstwie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2(74), 73–82, https://doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-06

Duraj, J. (1993). Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Gajdka, J. (2002). Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Grzywacz, J. (2012). Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura. Oficyna Wydawnicza SGH.

Gup, B. E. (1987). Principles of Financial Management. John Wiley & Sons.

Hawawini, G., Viallet, C. (2007). Finanse menedżerskie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Helfert, E. A. (1994). Techniques of Financial Analysis. A Practical Guide to Managing and Measuring Business Performance. IRWIN Professional Publishing.

Ickiewicz, J. (1999). Strategia finansowania przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Poltext.

Jerzemowska, M. (1999). Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jerzemowska, M., Hajduk, A. (2015). Wpływ rentowności przedsiębiorstwa na strukturę kapitału na przykładzie spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2(938), 45–57. https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0938.0204

Kołosowska, B., Tokarski, A., Tokarski, M., Chojnacka, E. (2006). Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw. Oficyna Ekonomiczna.

Kubiak, J. (2012). Empiryczna weryfikacja teorii hierarchii źródeł finansowania przedsiębiorstw. W: H. Zadora, G. Łukasik (red.), Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Finanse przedsiębiorstw (ss. 243–251). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Łach, K. (2020). Efekt dźwigni finansowej a struktura źródeł finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005–2018. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 23(72), 82–94. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.7

Miarecka, A. (2004). Dostępność kapitału jako ważna determinanta rozwoju organizacji gospodarczych. W: J. Turyna, W. Szczęsny (red.), Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych (ss. 65–77). Wydawnictwo Difin.

Miarecka, A. (2006). Czynniki kształtowania struktury kapitału w spółce akcyjnej, Praca doktorska. Kolegium Zarządzania i Finansów. Oficyna Wydawnicza SGH.

Minton, B. A., & Wruck, K. H. (2001). Financial Conservatism: Evidence on Capital Structure from Low Leverage Firms. Social Science Research Network, 6, 1–42. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.269608

Nawrot, W. (2007). Struktura finansowania przedsiębiorstw w Polsce na tle badań międzynarodowych. Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics.

Ostaszewski, J. (2001). Zarządzanie finansami w spółce akcyjnej. Wydawnictwo Difin.

Pobrania

Opublikowane

30.06.2021

Jak cytować

Miarecka, A. (2021). Analiza wybranych czynników kształtowania struktury finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 2015‒2019. Współczesne Problemy Zarządzania, 9(1(18), 43–52. https://doi.org/10.52934/wpz.130

Numer

Dział

Artykuły