Pracownicze Plany Kapitałowe – funkcjonowanie, wdrażanie, rentowność

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/wpz.128

Słowa kluczowe:

system emerytalny, Pracownicze Plany Kapitałowe, fundusz zdefiniowanej daty

Abstrakt

Pracownicze Plany Kapitałowe to program dobrowolnego, długoterminowego oszczędzania, w finansowaniu którego, oprócz zatrudnionych, uczestniczą pracodawcy oraz państwo. Oczekiwania co do powszechności tego programu kapitałowego nie sprawdziły się, a po dwóch latach funkcjonowania PPK partycypacja w programie utrzymuje się na poziomie ponad dwukrotnie niższym od zakładanego. Znaczące zwiększenie zainteresowania programem PPK byłoby możliwe pod warunkiem podjęcia przez rządzących działań umacniających zaufanie pracowników do instrumentów systemu emerytalnego oraz intensyfikujących upowszechnianie wiedzy o funkcjonowaniu tego systemu.

Bibliografia

Błaszczyk, B. (2020). Filar kapitałowy w polskim systemie emerytalnym. Od OFE do PPK. Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics, 301(1), 9–54. https://doi.org/10.33119/GN/116616

Kolasa, M. (2021). Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków –czerwiec 2021. Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju. https://pfr.pl/ekspertyzy-ekonomiczne/comiesieczne-zestawienie-informacji-o-oszczednosciach-polakow-czerwiec-2021.html (dostęp: 21.09.2021).

Kolek, A., Sobolewski, O. (2021). Polski system emerytalny. Prawne uwarunkowania trzech filarów. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Kolek, A., Sobolewski, O., Wojewódka, M. (2020). Pracownicze Plany Kapitałowe. Wdrożenie w praktyce. Wydawnictwo C. H. Beck.

Olędzka, A. (2020). Pracownicze Plany Kapitałowe. Obowiązki pracodawcy. Wydawnictwo INFOR.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. (2021). Informacja dotycząca pracowniczych planów kapitałowych (PPK) – II kwartał 2021 roku. https://www.knf.gov.pl/?articleId=74944&p_id=18 (dostęp: 26.09.2021).

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. (2021). Informacja o stanie rynku emerytalnego w Polsce na koniec 2020 roku. https://www.knf.gov.pl/?articleId=74224&p_id=18 (dostęp: 26.09.2021).

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. – o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z poźn. zm.).

Wołowicz, K. (2020a). Powszechny program kapitałowy a oszczędności gospodarstw domowych. Infos – Biuro Analiz Sejmowych. http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/A90B1E58EE32F515C1258615003D1FD5?OpenDocument (dostęp: 7.09.2021).

Wołowicz, K. (2020b). Pracownicze plany kapitałowe jako impuls do wzrostu oszczędności gospodarstw domowych. Analizy – Biuro Analiz Sejmowych. http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/EF1796B108E41F7DC125857700401DAB?Open-Document (dostęp: 7.09.2021).

Pobrania

Opublikowane

30.06.2021

Jak cytować

Dyrda-Maciałek, S. (2021). Pracownicze Plany Kapitałowe – funkcjonowanie, wdrażanie, rentowność. Współczesne Problemy Zarządzania, 9(1(18), 17–29. https://doi.org/10.52934/wpz.128

Numer

Dział

Artykuły