Rola inwestycji zagranicznych w kreowaniu rozwoju systemu społeczno-gospodarczego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/wpz.127

Słowa kluczowe:

inwestycje zagraniczne, globalizacja, system społeczno-gospodarczy, rozwój społeczno-gospodarczy regionu

Abstrakt

Inwestycje zagraniczne stanowią szczególną formę międzynarodowego obrotu kapitału. W jego efekcie następuje nie tylko transfer środków pieniężnych, innowacji, kapitału intelektualnego, ale również transfer konkretnych dóbr inwestycyjnych. Są to inwestycje o charakterze majątkowym, które powinny służyć nawiązywaniu stałych kontaktów międzynarodowych między państwami wymiany. Budują trwałe związki gospodarcze oparte na lokowaniu własności, co skłania podmioty międzynarodowe do zabiegania o bezpieczeństwo biznesowe. Jednocześnie wywierają silny, lecz zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na rozwój systemu społeczno-gospodarczego. W artykule przedstawiono istotę inwestycji zagranicznych, dokonano analizy ich czynników lokalizacyjnych oraz skutków, ze szczególnym uwzględnieniem ich oddziaływania na rozwój systemu społeczno-gospodarczego w Polsce.

Bibliografia

Bąk, M., Kulawczuk, P. (red.) (2006). Wpływ inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polski. Krajowa Izba Gospodarcza, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

Bojar, E. (2001). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w obszarach słabo rozwiniętych. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Borowiecki, R. (2002). Restrukturyzacja przedsiębiorstw – próba syntezy dociekań literaturowych i doświadczeń praktyki; W: R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw. Akademia Ekonomiczna w Krakowie – TNOiK.

Budner, W. (2003). Lokalizacja przedsiębiorstw, aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Chipalkatti, N., Le, Q. W., Rishi, M. (2021). Sustainability and Society: Do Environmental, Social, and Governance Factors Matter for Foreign Direct Investment? Energies, 14(19), 6039.

Dziemianowicz, W., Jałowiecki, B. (2004). Polityka miejska a inwestycje zagraniczne w polskich metropoliach. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Hirshleifer, J. (1965). Investment Decision under Uncertainty: Choice – Theoretic Approaches. Th e Quarterly Journal of Economics, 79(4).

Jaki, A., Ćwięk, W., Rojek, T. (2021). Kształtowanie wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Aspekt teoretyczno-aplikacyjny. Wydawnictwo CeDeWu.

Kaliński, J., Kaszuba, K. (2002). Globalizacja-Integracja-Przedsiębiorczość. Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie.

Karpiński, A. (2009). Ocena wpływu kapitału zagranicznego na strukturę przemysłową. W: Z. Sadowski (red.), Kapitał zagraniczny w Polsce. Warunki działania. PTE, Dom Wydawniczy Bellona.

Kłosiewicz-Gorecka, U. (red.) (2007). Zagraniczne inwestycje w handlu na rynkach lokalnych. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Ostrowska, E. (2011). Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny. Wydawnictwo C. H. Beck.

Patora, R., Piasecki, R. (2001). Polityka konkurencji w krajach wschodzących rynków. Studia i Monografie.

Regulski, J. (1985). Przestrzenne procesy rozwoju. W: J. Regulski (red.), Planowanie przestrzenne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Rychlewska, P. (2010). Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój województwa podkarpackiego. Studia Regionalne i Lokalne.

Sobala-Gwosdz, A. (2004). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim do końca 2003 roku. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Weresa, M. A. (2002). Skutki inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju przyjmującego– doświadczenia Polski. W: E. Balcerowicz (red.), Rola inwestycji zagranicznych w gospodarce. Zeszyty BRE Bank – CASE.

Pobrania

Opublikowane

30.06.2021

Jak cytować

Balicki, M., Jaki, A., & Rojek, T. (2021). Rola inwestycji zagranicznych w kreowaniu rozwoju systemu społeczno-gospodarczego. Współczesne Problemy Zarządzania, 9(1(18), 7–16. https://doi.org/10.52934/wpz.127

Numer

Dział

Artykuły