Motywowanie jako podstawowy element zarządzania personelem

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/wpz.122

Słowa kluczowe:

motywacja, zarządzanie, zasoby ludzkie, firma

Abstrakt

W artykule przedstawiono zagadnienia motywowania jako elementu zarządzania personelem. Zwrócono uwagę na istotę i znaczenie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach. Przybliżono definicję zasobów ludzkich, określono znaczenie oraz sposób zarządzania nimi. Przeprowadzono analizę funkcjonowania systemumotywacyjnego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa i przedstawiono system motywacyjny panujący w firmie.

Bibliografia

Borkowska, S. (2008). Systemy motywowania pracowników. W: H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podręcznik (ss. 317–353). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Czarnecka, A. (2011). Rola przełożonego w kształtowaniu motywacji pracowników. W: H. Kościelniak (red.), Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie (ss. 68–79). Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Harasim, W. (2013). Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Promocji, 3, 8–43.

Huk, K. (2013). Wzrost znaczenia człowieka w gospodarce opartej na wiedzy – od zarządzania zasobami ludzkimi do zarządzania kapitałem ludzkim. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 35, 215–225.

Knap-Stefaniuk, A., Karna, W. J., Ambrozová, E. (2018). Motywowanie pracowników jako ważny element zarządzania zasobami ludzkimi – wyzwania dla współczesnej edukacji. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2(56), 186–202.

Leleń, A. (2011). Zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 2, 31–42.

Macey, W. H. & Schneider, B. (2008). The Meaning of Employee Engagement. Industrial and Organizational Psychology, 1(1), 3–30. https://doi.org/10.1111/j. 1754-9434.2007.0002.x

Mazur, M. (2013). Motywowanie pracowników jako istotny element zarządzania organizacją. Nauki Społeczne, 2(8), 156–180.

Ogrzebacz, T. (2012). Wykorzystanie narzędzi motywowania w zarządzaniu kapitałem ludzkim małych i średnich przedsiębiorstw. W: W. Harasim (red.), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej (ss. 47–62). Wyższa Szkoła Promocji.

Olak, A. (2011). Zasoby ludzkie i wiedza jako determinanty w zarządzaniu nowoczesną organizacją. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 23, 172–179.

Stelmach, W. (2005). Ciemne strony kierowania. Placet.

Waligóra, Ł. (2018). Zarządzanie wiekiem w procesie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Studia Ekonomiczne, 377, 136–150.

Warwas, I., Rogozińska-Pawełczyk, A. (2016). Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji. Aspekty organizacyjne i psychologiczne. Akademia Zarządzania i Finansów, 1, 15–32.

Pobrania

Opublikowane

31.12.2020

Jak cytować

Maziarz, P. (2020). Motywowanie jako podstawowy element zarządzania personelem. Współczesne Problemy Zarządzania, 8(2(17), 47–59. https://doi.org/10.52934/wpz.122

Numer

Dział

Artykuły