Determinanty migracji zarobkowych młodych mieszkańców Podkarpacia w świetle badań bezpośrednich

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/wpz.120

Słowa kluczowe:

migracja, emigracja zarobkowa, badania bezpośrednie

Abstrakt

W opracowaniu skoncentrowano się na rozpoznaniu głównych celów i czynników warunkujących wyjazdy zarobkowe Polaków z regionu Podkarpacia. Zasadnicza część publikacji – empiryczna opiera się na wynikach badań bezpośrednich przeprowadzonych wśród młodych mieszkańców Podkarpacia (próba pilotażowa – 120 osób).

Wyniki badań bezpośrednich przeprowadzonych wśród osób, które wyjeżdżały za granicę z województwa podkarpackiego wykazują, że najważniejszym celem emigracji była chęć stabilizacji materialnej orazuniezależnienie finansowe. Ponadto, najistotniejszymi czynnikami decydującymi o emigracji okazały się: niekorzystna sytuacja materialna respondentów w Polsce oraz brak szans na stałą pracę w kraju.

Zjawisko emigracji zagranicznej pociąga za sobą ogromne konsekwencje wpływające zarówno na funkcjonowanie gospodarki, jak i całego społeczeństwa Polski. Biorąc pod uwagę skutki emigracji, zarówno szanse, jak i zagrożenia, państwo powinno bardzo rozważnie formułować strategie w zakresie polityki ekonomicznej i migracyjnej.

Bibliografia

Deszczyński, P. (2008). Migracje zewnętrzne a bezpieczeństwo gospodarcze państw. W: L. Kacprzak, J. Knopek (red.), Bezpieczeństwo państw a procesy migracyjne (ss. 93–108). Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile.

Duszczyk, M. (2012). Polska polityka imigracyjna a rynek pracy. Wydawnictwo ASPRA.

Główny Urząd Statystyczny. (2020). Rozmiary i kierunki czasowej emigracji z Polski. https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/ (dostęp: 12.03.2020).

Główny Urząd Statystyczny. (2020). Sytuacja demograficzna Polski do 2019 r. Migracje zagraniczne ludności w latach 2000–2019. https://stat.gov.pl/ (dostęp: 09.03.2020).

Holzer, J. (1999). Demografia. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Jaźwińska, E., Łukowski, W., Okólski, M. (1997). Przyczyny i konsekwencje emigracji z Polski. Wstępne wyniki badań w czterech regionach za pomocą podejścia etnosondażowego. Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Kaczmarczyk, P. (2005). Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Małachowski, W. (2010). Migracje we współczesnym świecie. Implikacje dla Polski. Oficyna Wydawnicza SGH.

Orłowska, R. (2013). Uwarunkowania i skutki rozwoju migracji ekonomicznych w Unii Europejskiej w świetle wybranych teorii migracji międzynarodowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Rozkrut, D. (red.) (2020). Rocznik demograficzny. Główny Urząd Statystyczny.

Szczygielska, I. (2013). Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodziny. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Zientara, P. (2012). Międzynarodowe migracje o charakterze ekonomicznym: przyczyny mechanizmy konsekwencje. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Pobrania

Opublikowane

31.12.2020

Jak cytować

Wolanin-Jarosz, E. (2020). Determinanty migracji zarobkowych młodych mieszkańców Podkarpacia w świetle badań bezpośrednich. Współczesne Problemy Zarządzania, 8(2(17), 19–32. https://doi.org/10.52934/wpz.120

Numer

Dział

Artykuły