Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem projektu edukacyjnego – studium przypadku

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/wpz.118

Słowa kluczowe:

ryzyko, ryzyko zewnętrzne, zarządzanie ryzykiem, projekt edukacyjny

Abstrakt

W warunkach rosnącego znaczenia wiedzy w funkcjonowaniu wielu organizacji, uczelnia wyższa staje się aktywnym uczestnikiem życia społeczno-gospodarczego. Spośród typologii projektów realizowanych przez uczelnię wyższą, szczególną rolę przyjmują projekty edukacyjne oraz badawczo-rozwojowe. Bez względu na rodzaj projektów, ryzyko jest nieodłącznym czynnikiem ich realizacji. W artykule przedstawiono doświadczenia z obszaru zarządzania ryzykiem projektu edukacyjnego realizowanego na uczelni wyższej, dofinansowanego z funduszy zewnętrznych. Szczególne znaczenie w realizacji projektu miało ryzyko zewnętrzne, do którego zaliczono pandemię koronawirusa.

Bibliografia

A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Fifth edition. (2013). Project Management Institute, Inc. https://repository.dinus.ac.id/docs/ajar/PMBOK-Guide_ 5th_Ed.pdf (dostęp: 20.09.2021).

Cabała, P. (red.) (2016). Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji. Wydawnictwo Difin.

Higsmith, J. (2007). Agile Project Management Jak tworzyć innowacyjne produkty. Wydawnictwo Naukowe PWN.

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ (dostęp: 20.09.2021).

Kokot-Stępień, P. (2015). Identyfikacja ryzyka jako kluczowy element zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1(74), 533–544. https://doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-46

Mingus, N. (2009). Zarządzanie projektami. Onepress.

Ołdak, A. (2020). Koronawirus jako siła wyższa. Prawnik radzi przedsiębiorcom. https://www.eecpoland.eu/2020/pl/wiadomosci/koronawirus-jako-sila-wy-zszaprawnik-radzi-przedsiebiorcom,386368.html (dostęp: 24.09.2021).

Opara, A. (2020). Ryzyko w zarządzaniu projektami – studium przypadku. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 39, 7–14.

Pączek, E., Wyrozębski, P. (2018). Typologia projektów zarządzanych przez uczelnie wyższe w Polsce. W: G. Poniatowski (red.), Determinanty i modele procesów gospodarczych (ss. 285–296). Oficyna Wydawnicza SGH.

Piotrowska-Piątek, A. (2015). Aktywność szkół wyższych w Polsce na rzecz rozwoju społeczności lokalnych – dyskusja wokół pojęcia trzeciej misji uczelni. Optimum. Studia ekonomiczne, 6(78), 99–109. https://doi.org/10.15290/ose.2015.06.78.08

Piotrowska-Piątek, A. (2018). Współpraca z otoczeniem w misjach i strategiach szkół wyższych. Wydawnictwo CeDeWu.

Pukin, P. (2019). Współpraca uczelni wyższych z przedsiębiorstwami w Polsce – uwarunkowania, korzyści i bariery, formy współpracy. Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zarządzanie, 17(380), 94–103.

Strojny, J., Baran, M. (2013). Kompleksowe podejście do zarządzania projektami na przykładzie uczelni wyższej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 14(1(12), 247–262.

Toczyńska, J. (2015). Innowacyjność usług edukacyjnych i uczelni. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, 78, 457–473.

Trocki, M. (2019). Podejścia badawcze w zarządzaniu projektami – geneza i ewolucja. Przegląd Organizacji, 3(950), 3–9. https://doi.org/10.33141/po.2019.03.01

Zarządzanie projektami. Podręcznik. (2009). SPMP.

Pobrania

Opublikowane

31.12.2020

Jak cytować

Miarecka, A., & Wojtowicz-Żygadło, J. (2020). Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem projektu edukacyjnego – studium przypadku. Współczesne Problemy Zarządzania, 8(2(17), 7–17. https://doi.org/10.52934/wpz.118

Numer

Dział

Artykuły