Przesyłanie tekstów

Czasopismo nie przyjmuje obecnie nowych zgłoszeń.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Zgłoszenie nie było jeszcze publikowane, ani nie zostało wysłane do innego czasopisma (lub odpowiednie wyjaśnienie zostało zawarte w sekcji komentarzy dla redaktora).
 • Plik zgłoszenia zapisane jest w formacie zapisu OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
 • Jeżeli są dostępne, dostarczono URL odnośników.
 • Tekst jest zapisany pojedynczymi spacjami, czcionką 12 punktów, zawiera kursywę zamiast podkreślników (wyjąwszy adresy URL); ilustracje, wykresy i tabele zostały wklejone we właściwe miejsca.
 • Tekst przestrzega wymogów stylistycznych i bibliograficznych wyznaczonych we Wskazówkach dla autora.

Wytyczne dla autorów

Uwaga: w związku z koniecznością podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na określonym kierunku zaleca się, aby w pracach zbiorowych co najmniej 1 artykuł był opracowany w języku angielskim.

 Praca powinna zawierać:

 • Objętość (maks. 40 000 tys. znaków)
 • Imię i nazwisko autora (w lewym górnym rogu)
 • Nazwę jednostki (afiliacja), którą autor reprezentuje oraz dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres e-mail)
 • Nr ORCID (obowiązkowy)
 • Tytuł pracy

- w języku polskim (14 pkt TNR, pogrubienie, wyśrodkowanie, czcionka niedrukowana)

- w języku angielskim (14 pkt TNR, pogrubienie, wyśrodkowanie, czcionka niedrukowana)

- streszczenie pracy w j. polskim (Abstrakt - 11 pkt TNR)

- słowa kluczowe w j. polskim -  ok. 4−6 słów (11 pkt TNR)

- streszczenie pracy w j. angielskim (Abstract - 11 pkt TNR)

- słowa kluczowe w j. angielskim (Keywords -  ok. 4−6 słów (11 pkt TNR)

Tytuły (ponownie w j. polskim oraz angielskim), streszczenia oraz słowa kluczowe należy zamieścić na samym końcu artykułu, przed bibliografią, tj. w kolejności:

 • Abstrakt

Tytuł w j. polskim

Treść abstraktu

Słowa kluczowe w j. polskim

 • Abstract

Tytuł w j. angielskim

Treść abstractu

Keywords w j. angielskim

 • Format pracy B5 (tekst wyjustowany)
 • Tekst główny: czcionka 11 pkt TNR, interlinia 1,5
 • Tytuły podrozdziałów; czcionka 12 pkt TNR, pogrubienie, wyrównanie do lewej
 • Tabele, wykresy, rysunki dostosowane do formatu B5 i dokładnie opisane

- tabele (numeracja ciągła, np. Tabela 1, tytuł 10 pkt TNR pogrubiony, wyrównany do lewej nad tabelą, źródło 10 pkt TNR, wyrównane do lewej pod tabelą)

- zawartość tabeli: 10 pkt TNR odpowiednio wyrównana w kolumnach

- rysunki (numeracja ciągła, np. Rysunek 1, tytuł 10 pkt TNR, pogrubiony, wyrównany do lewej pod rysunkiem, źródło 10 pkt TNR, wyrównane do lewej pod rysunkiem)

 • Przypisy w tekście: (Blanchard, 2015)
 • Bibliografia w stylu APA (7. edycja) ułożona alfabetycznie, ciągła, bez podziału np. na źródła internetowe itp. (przy stronach internetowych należy podać datę dostępu, np. (dostęp: 15.06.2020).
 • Armstrong, D. (2019). Malory and charakter. In M. G. Leitch & C. J. Rushton (Eds.), A new companion to Malory (pp. 144–163). Brewer.
 • Błażejewski, W. (2020). Filozoficzne, psychologiczne i pedagogiczne aspekty przemocy. Edukacja • Terapia • Opieka, 2, 9–19. https://doi.org/10.52934/eto.1
 • Brzeziński, J. M. (2017). O poprawianiu (ale też i o psuciu) systemu przeprowadzania awansów naukowych w Polsce w latach 1990–2017. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2, 147–172.
 • Mieczkowski, J. (2012). Rzymska liturgia stacyjna. Ruch Biblijny i Liturgiczny, 65(1), 29–44. https://doi.org/10.21906/rbl.81
 • Trempała, J. (2011). Rozwój jako funkcja ogólnej sytuacji. Wkład Kurta Lewina do współczesnej psychologii W: W. Zeidler, H. Lueck (red.), Psychologia europejska w okresie międzywojennym. Sylwetki, osiągnięcia, problemy (ss. 343–356). Wydawnictwo Wizja.
 • Wójtowicz-Dacka, M., Zając-Lamparska, L. (red.) (2007). O świadomości. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

W przypadku książki jej tytuł zapisujemy kursywą; w przypadku
artykułu – tytuł art. zapisujemy drukiem prostym, a tytuł czasopisma oraz jego numer kursywą. Skrót przy numerze strony (np. „s.”, „ss.”, „p.” lub „pp.” stosujemy w przypadku artykułu w książce (nie czasopisma). Numery stron podajemy w bibliografii

 • Opuszczenia w cytatach znaczymy: […]
 • Cytaty w cytatach zaznaczamy przy użyciu cudzysłowów drugiego stopnia: »…«
 • Liczebniki piszemy słownie, jeśli można je zapisać jednym słowem, zwłaszcza, gdy dotyczą osób
 • Po cyfrach arabskich oznaczających liczebniki porządkowe stawiamy kropki
 • W liczebnikach pięciocyfrowych i wyższych wprowadzamy spacje, np. 25 800, 16 200 565
 • Okresy 1995−200 łączymy pauzą bez spacji
 • Numery stron zapisujemy: ss. 12−18
 • Poprawny zapis: lata dziewięćdziesiąte lub lata 90.
 • Preferujemy zapis inicjałów dwóch imion tego samego autora bez odstępów pomiędzy, np. J.J. Rousseau
 • Skróty w przypadkach zależnych zapisujemy konsekwentnie albo -a, albo kropka, np. dra/dr. (doktora)
 • Stosujemy skróty: tys., mln, mld, jeżeli występują pełne tysiące, np. (45 tys.)
 • Do zapisu nazwisk dwuczłonowych stosujemy dywiz, np. Skłodowska-Curie
 • Wyrażenia obcojęzyczne w dużym stopniu spolszczone piszemy tekstem prostym, np. par exemple, sensu stricte, inne tego typu zapisuje kursywą
 • Tytuły przytaczanych prac (książek itp.) piszemy kursywą
 • Tytuły gazet „tekst prosty”

Polityka prywatności

Nazwy i adresy email wprowadzone na tej stronie czasopisma będą wykorzystane wyłącznie dla określonych celów tegoż czasopisma i nie będą udostępniane z innych powodów lub dla innego podmiotu.