Teoretické aspekty voľného času a ich vplyv na edukáciu v lokálnom prostredí

Autor

  • Igor Kominarec University of Prešov

DOI:

https://doi.org/10.52934/eto.163

Słowa kluczowe:

Pojem voľný čas, deti a mládež vo voľnom čase, faktory ovplyvňujúce voľný čas, formálne, informálne a neformálne vzdelávanie, perspektívy vo voľnom čase detí a mládeže

Abstrakt

Problematika voľného času tvorí integrálnu súčasť komplexného edukačného pôsobenia školy, rodiny a výchovy v čase mimo vyučovania. V príspevku autor orientuje pozornosť na teoretické východiská voľného času. Vychádza zo súčasného stavu odbornej literatúry k tejto téme. Súčasne tieto poznatky nielen analyzuje ale ich podrobuje aj samostatnému hodnotiacemu stanovisku založenému na jeho doterajších vedeckých pracach a výskumoch.

Bibliografia

Bláha, V. (1982). Nástin pojetí výchovy mimo vyučování žáků základních škol. Státní pedagogické nakladatelství.

Brindza, J. (1984). Deti a ich voľný čas. Vydavateľstvo Smena.

CDEJ (2002). Odporúčanie o presadzovaní a uznaní neformálneho vzdelávania mladých ľudí. Európsky riadiaci výbor pre mládež, 20, 11.

Darák, M. (1996). Pedagogická reflexia voľnočasových aktivít žiakov. Vychovávateľ, 40(2), 5–9.

Filipcová, B. (1967). Člověk, mládež, volný čas. Vydavateľstvo Svoboda.

Hofbauer, B. (2004). Děti, mládež a volný čas. Vydavateľstvo Portál.

Hušťák, J. (1978). Mesto a zariadenia voľného času. Vydavateľstvo Slovenskej Akadémie Vied.

Kominarec, I. (2013). Pedagogika voľného času: základné otázky výchovy mimo vyučovania. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity.

Kratochvílová, E. (2005). Postavenie výchovy v čase mimo vyučovania – výchovy vo voľnom čase v systéme neformálnej edukácie. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského „Pedagogika”, 17.

Kratochvílová, E. a kol. (1999). Voľný čas detí a mládeže v Slovenskej republike. In: Slovensko a deti 99. Situačná analýza o stave detí na Slovensku. Slovenský výbor UNICEF.

Opaschowski, H. W., Popp, R. (1994). Freizetpädagogik zwischen Erziehungwissenschaft und Freizeitwissenschaft. In D. Benner, D. Lenzen (eds.), Bildung und Erziehung in Europa. Beiträge zum 14. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft vom 14–16. März 1994 in der Universität Dortmund. Beltz.

Švec, Š. (1995). Základné pojmy v pedagogike a andragogike. Vydavateľstvo IRIS.

Vážanský, M. (1992). Volný čas a pedagogika zážitku. Vydavatelství Masarykovy univerzity.

Zelinová, M. (2012). Voľný čas efektívne a tvorivo. Vydavateľstvo Iura Edition.

Pobrania

Opublikowane

30.09.2022

Jak cytować

Kominarec, I. (2022). Teoretické aspekty voľného času a ich vplyv na edukáciu v lokálnom prostredí. Edukacja • Terapia • Opieka, 4, 43‐54. https://doi.org/10.52934/eto.163