Violence and peer aggression – contexts and prevention

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/eto.15

Słowa kluczowe:

aggression, violence, prevention

Abstrakt

The functions of the educational institutions include providing care, safety, educational and preventive activities for children. For the proper realisation of those tasks essential are accurate diagnosis/study of the school environment in this peculiar area/sphere and precise prearranging of specific actions against particular threats and among the particular groups of children. In the process of preventive planning the important role plays recognition of children’s developmental differences, forms of aggression, and individual needs of particular class teams.

Bibliografia

Craig W.M., Pepler D.J., 2003, Identifying and targeting risk for involvement in bullying and victimization, „Canadian Journal of Psychiatry”, vol. 48, nr 9.

Czemierowska-Koruba E., 2015, Agresja i przemoc w szkole, czyli co powinniśmy wie- dzieć, by skutecznie działać, ORE, Warszawa.

Due P. i in., 2005, Bullying and symptoms among school-aged children: international compa- trative cross sectional study in 28 countries, „European journal of Public Health”, 15(2).

Dworakowski M., 2000, Jak przeciwdziałać przemocy, „Problemy Opiekuńczo-Wycho- wawcze”, nr 3.

Farnicka M., 2018, Psychospołeczne uwarunkowania zachowań agresywnych we wcze- snej adolescencji, „Psychologia wychowawcza”, Warszawa, tom 56, nr 14/2018.

Garstka T., 2015, Zapobieganie agresji w szkole. Metody organizacji codziennej pracy wychowawczej, ORE, Warszawa.

http://s1.ore.iq.pl/oreglowna/phocadownload/pracownie/wychowania_i_profilak- tyki/mobbing%20i%20bullying%20w%20szkole_11.pdf, dostępny w Internecie (dostęp: 18.05.2020).

https://www.gov.pl/web/edukacja/przeciwdzialanie-agresji-i-przemocy.

Komendant-Brodowska A., 2014, Agresja i przemoc szkolna. Raport o stanie badań, In- stytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

Lipińska J., 2000, Przemoc i agresja w społeczności uczniów w okresie dorastania, „Nowa Szkoła”, nr 1.

Łoskot M., 2016, Nieme wołanie ofiary przemocy rówieśniczej, „Z� ycie szkoły”, 5/2016 (17) 778.

Miedzińska E., Lekcja wychowawcza Przemoc i agresja w szkolnych grupach rówieśni- czych. Sposoby zapobiegania i zwalczania przemocy, https://profesor.pl/ Przemoc-i-agresja-w-szkolnych-grupach-rowiesniczych-Sposoby-zapobiegania-i-zwalczania-przemocy, dostępny w Inrenecie [dostęp : 18.05.2020].

Naruszewicz A., 2019, Mobbing rówieśniczy, „Remedium”, nr 12(316). Olweus D., 2003, A profile of bullying at school, Educational Leadership.

Olweus D., 1998, Mobbing. Fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać?, Wydawnictwo Jacek Santorski & CO, Warszawa.

Orłowski S., Mobbing i bullying w szkole: charakterystyka zjawiska i program zapobie- gania, ORE, Warszawa,

Pyżalski J., 2015, Bullying-tradycyjny mobbing [w:] Profilaktyka agresji i przemocy, ORE, Warszawa.

Pyżalski J., 2012, Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowa- nia młodzieży, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Pyżalski J., Roland E. (red.), 2011, Bullying a specjalne potrzeby edukacyjne. Podręcznik metodyczny, Uniwersytet w Stavanger, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Łódź-Stavanger.

Rigby K., 2010, Przemoc w szkole. Poradnik dla rodziców i pedagogów, Wydawnictwo UJ, Kraków.

Slonje R., Smith P.K., 2008, Cyberbullying: Another main type of bullying?, „Scandina- vian Journal of Psychology”, nr 49.

Tucholska S., 2000, Przemoc w grupach rówieśniczych, „Problemy Opiekuńczo-Wycho- wawcze”, nr 5.

Stassen-Berger K.S., 2007, Update on bullying at school: Science forgotten, „Develop- mental Review”, nr. 27.

Urban B., 2005, Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych, Wy- dawnictwo UJ, Kraków.

Wilski K., Banasiak D., 2015, Bezpieczna i przyjazna szkoła [w:] Profilaktyka agresji i przemocy, ORE, Warszawa.

Opublikowane

31.12.2020

Jak cytować

Ruszaj, Z. (2020). Violence and peer aggression – contexts and prevention. Edukacja • Terapia • Opieka, 2, 96–103. https://doi.org/10.52934/eto.15