Między wielokulturowością a potrzebami narodowymi. Dialog kultur jako problem edukacyjny

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/eto.147

Słowa kluczowe:

tożsamość kulturowa, odrębność narodowa, dialog kultur, edukacja międzykulturowa

Abstrakt

Wobec postępującego procesu globalizacji, zanikania granic przestrzennych, wzajemnego przenikania się kultur, niezwykle istotnym jest prowadzenie otwartego i autentycznego dialogu międzykulturowego. Wyzwaniem nowych czasów staje się więc potrzeba rzetelnej edukacji wielokulturowej już na poziomie wczesnej edukacji promującej dialog kultur, połączonej z kształtowaniem postaw tolerancji i szacunku. Nieodzowna jest także potrzeba budowania tożsamości kulturowej i narodowej dającej poczucie własnej indywidualności. Celem artykułu jest prezentacja dorobku naukowego związanego z edukacją międzykulturową, a także aktualnych tendencji w rozwoju tego obszaru i pojawiających się problemów dotyczących potrzeby wychodzenia na pogranicza kulturowe.

Bibliografia

Bauman, Z. (1996). Socjologia. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Chrobak, S. (2006). Współczesne dylematy wychowania: ponowoczesna względność a niezmienność norm wychowawczych. Seminare. Poszukiwania naukowe, 23, 335–345.

Clifford, J. (2002). Kłopoty z kulturą. Wydawnictwo KR.

Garbuzik, P. (2013). Wartość dialogu w edukacji międzykulturowej. Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, 2, 39–46.

Giddens, A. (2001). Nowoczesność i tożsamość: „ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jarymowicz, M. (2008). W poszukiwaniu ukrytej tożsamości. Charaktery, 4, 18–21.

Kłoskowska, A. (1983). Socjologia kultury. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Konieczka-Śliwińska, D. (2004). „Ja i inni”. Rozważania wokół komunikacji międzykulturowej na przykładzie szkolnych podręczników historii. W: B. Burda, B. Halczak (red.), Wielokulturowość w nauczaniu historii (ss. 297–307). Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Kwaśniewski, K. (1992). Socjologia mniejszości i definicja mniejszości narodowej. Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa, 1(1), 9–61.

Mach, E. (2001). Polska szkoła a wyzwania międzykulturowości. Edukacja,2, 87–96.

Mamzer, H. (2003). Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Nikitorowicz, J. (2005). Kreowanie tożsamości dziecka – wyzwania edukacji międzykulturowej. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Pucek, Z. (2005). Tożsamość w wielokulturowej przestrzeni. Euro-limes, 1(5).

Sobecki, M. (1997). Funkcja etniczno-kulturowa szkół mniejszości narodowych. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.

Szacka, B. (2008). Wprowadzenie do socjologii. Wydawnictwo Oficyna Naukowa.

Sztompka, P. (2002). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Wydawnictwo Znak.

Szymański, M. S. (1995). Od pedagogiki dla cudzoziemców do pedagogiki międzykulturowej w Republice Federalnej Niemiec, czyli modernizm i postmodernizm. W: J. Nikitorowicz (red.), Edukacja międzykulturowa. W kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów (ss. 89–110). Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.

Pobrania

Opublikowane

29.10.2021

Jak cytować

Ostafiński, W. (2021). Między wielokulturowością a potrzebami narodowymi. Dialog kultur jako problem edukacyjny. Edukacja • Terapia • Opieka, 3, 238–248. https://doi.org/10.52934/eto.147