Kompetencje nauczycieli w perspektywie zmian pokoleniowych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/eto.146

Słowa kluczowe:

kompetencje, nauczyciel, pokolenie, zmiana

Abstrakt

Spór o istotę kompetencji nauczycielskich trwa od wielu lat. Co kilkanaście lat do szkół trafia nowe pokolenie uczniów mających inne możliwości, potrzeby, wyobrażenie o otaczającym ich świecie. Coraz szybsze zmiany życia społecznego, postęp naukowo-techniczny sprawiają, że szkoła musi podejmować ciągle nowe wyzwania. Uczelnie wyższe nie są w stanie wyposażyć absolwentów kierunków nauczycielskich w wystarczające na kilkadziesiąt lat kompetencje zawodowe. Ważnym jest zatem, by należycie przygotowały ich do kształcenia ustawicznego, do ustawicznego doskonalenia, uzupełniania i rozwijania nowych kompetencji stosownie do trafnie zdiagnozowanych potrzeb społecznych i osobistych uczniów z kolejnych pokoleń.

Bibliografia

Carr, W., & Kemmis, S. (1986). Becoming critical: Education, knowledge and action research. Falmer Press.

Czerepaniak-Walczak, M. (1994). Kompetencje nauczyciela w kontekście założeń pedagogiki emancypacyjnej. W: M. Dudzikowa, A. A. Kotusiewicz (red.), Z pogranicza idei i praktyki edukacji nauczycielskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku.

Czerepaniak-Walczak, M. (1995). Między dostosowaniem a zmianą. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Czerepaniak-Walczak, M. (1997). Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela. Wydawnictwo Edytor.

Czerepaniak-Walczak, M. (2006). Pedagogika emancypacyjna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Dylak, S. (1995). Wizualizacja w kształceniu nauczycieli. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ferenz, K., Kozioł, E. (red.) (2002). Kompetencje nauczyciela wychowawcy. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Fontana, D. (1998). Psychologia dla nauczycieli. Wydawnictwo ZYSK I S-KA.

Inny słownik języka polskiego. (2000). Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kopaliński, W. (1983). Słownik wyrazów obcych. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Masterpasqua, F. (1990). Paradygmat kompetencyjny w praktyce psychologicznej. Nowiny Psychologiczne, 1–2, 3–16.

Mika, S. (1998). Psychologia społeczna dla nauczycieli. Wydawnictwo Akademickie Żak.

Morreale, S. P., Spitzberg, B. H., Barge J. K. (2007). Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nowa encyklopedia powszechna. (1995). Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Nowacki, T. (1999). Zawodoznawstwo. Instytut Technologii Eksploatacji.

Okoń, W. (1996). Nowy słownik pedagogiczny. Wydawnictwo Akademickie Żak.

Phillips, D. C., Soltis, J. F. (2003). Podstawy wiedzy o nauczaniu. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Reykowski, J. (1973). Postawy a osobowość. W: S. Nowak (red.), Teorie postaw (ss. 89–121). Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Rokeach, M. (1968). Beliefs, attitudes and values. Jossey-Bass.

Słownik współczesnego języka polskiego. (2000). Wydawnictwo Wilga.

Stech, K. (2002). Kompetencje zawodowe nauczyciela – spojrzenie na problem. W: K. Ferenz, E. Kozioł (red.), Kompetencje nauczyciela wychowawcy (s. 13). Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Strykowski, W., Strykowska, J., Pielachowski, J. (2003). Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej. Wydawnictwo eMPI2.

Zioło, I. (2005). Kompetencje pedagogiczne nauczycieli klas początkowych szkoły podstawowej do edukacji przyrodniczej. Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk.

Pobrania

Opublikowane

29.10.2021

Jak cytować

Ruszaj, Z., & Błażejewski, W. (2021). Kompetencje nauczycieli w perspektywie zmian pokoleniowych. Edukacja • Terapia • Opieka, 3, 227–237. https://doi.org/10.52934/eto.146

Inne teksty tego samego autora