Kryzys edukacji – edukacja w kryzysie

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/eto.141

Słowa kluczowe:

edukacja, kryzys

Abstrakt

Dyskusja na temat jakości edukacji spełniającej pokładane w niej powszechnie nadzieje prowadzona jest od dziesiątków lat. Przyczynia się ona do podejmowania kolejnych reform systemu oświatowego, które z uwagi na dynamiczne zmiany w życiu społecznym stosunkowo szybko okazują się niewystarczające – spóźnione, nietrafne, niekompletne. W czasach kryzysu wartości i autorytetów, nasilających się patologii w wielu dziedzinach życia społecznego, współczesna szkoła poddawana jest nie zawsze w pełni słusznej krytyce i oceniana jako dysfunkcjonalna. Czy jednak to tylko ona ponosi winę za coraz powszechniej zauważany na świecie kryzys człowieczeństwa?

Bibliografia

Aspiracje edukacyjne Polaków. Ocena wykształcenia narodu i kosztów edukacji. (1996). Centrum Badania Opinii Społecznej.

Bauman, Z. (1996). Ponowoczesna szkoła życia. Studia Edukacyjne, 2.

Biała Księga Polska – Unia Europejska. Nauka i Technologia. (1996). Komitet Badań Naukowych.

Biała Księga. Nauczanie i uczenie się: na drodze do uczącego się społeczeństwa. (1997). Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

Bogaj, A. (1997b). System edukacji w Polsce na tle porównawczym (próba analizy). W: A. Bogaj (red.), Realia i perspektywy reform oświatowych (s. 100). Instytut Badań Edukacyjnych.

Bogaj, A. (1999). Kulturowe i cywilizacyjne determinanty reformy kształcenia ogólnego. W: J. Gnitecki, J. Rutkowiak (red.), Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności (ss. 163–171). Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji.

Botkin, J. W. (1987). Bliskie i dalekie cele wychowania. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Botkin, J. W., Elmandjra, M., Malitza, M. (1982). Uczyć się – bez granic. Jak zewrzeć lukę ludzką? Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Chen, K. H. (1987). The Masses and the Media. Baudrillard’s Implosive Postmodernism. Theory, Culture & Society, 4(1), 71–88.

Delors, J. (red.) (1998). Edukacja – jest w niej ukryty skarb. Stowarzyszenie Oświatowców Polskich.

Denek, K. (1997). Wizja kształcenia w edukacji przyszłości. W: A. Zając (red.), Dylematy przemian oświatowych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.

Denek, K. (1999). Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej. Wydawnictwo Adam Marszałek.

Denek, K., Zając, A. (1995). Rozwój mediów a wartości edukacyjne. W: W. Strykowski, A. Zając (red.), Nowoczesna technika w kulturze, nauce, oświacie: komputery, audio, video, TVSat, multimedia, infostrady. Tarnowska Oficyna Wydawnicza WOK.

Denek, K., Zając, A. (1996). Rozwój mediów a wartości. W: W. Strykowski, A. Zając (red.), Nowoczesna technika w kulturze, nauce, oświacie: komputery, audio, video, TVSat, multimedia, infostrady. Tarnowska Oficyna Wydawnicza WOK.

Dziewulak, D. (1997). Systemy szkolne Unii Europejskiej. Wydawnictwo Akademickie Żak.

Encyklopedia Powszechna PWN. (1974). Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Faure E. i in. (1979). Oświata i wychowanie w toku przemian. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Faure, E., Herrera, F., Kaddoura, A. R., Lopes, H., Pietrowski, A. W., Rahnema, M., Ward, F. Ch. (1975). Uczyć się, aby być. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Gilbert, R. (1992). Citizenship, Education and Postmodernity. British Journal of Sociology of Education, 13(1), 51–68.

Głowacki, M. (1994). Zainteresowania i potrzeby w nauczaniu i uczeniu się fizyki. W: W. Błasiak (red.), Jak zainteresować uczniów fizyką. Dylematy nauczania fizyki. Wydawnictwo WOM.

Grossberg, L. (1989). Pedagogy in the Present: Politics, Postmodernity, and the Popular. W: H. Giroux, R. Simon (red.), Popular Culture, Schooling and Everyday Life. Ontario Institute for Studies in Education.

Kupisiewicz, Cz. (1985). Paradygmaty i wizje reform oświatowych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kupisiewicz, Cz. (1995). Koncepcje reform szkolnych w wybranych krajach świata na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Wydawnictwo Akademickie Żak.

Kupisiewicz, Cz. (1995a). Kanon wykształcenia ogólnego. Próba porównawczego zastosowania kierunków i dylematów przebudowy. W: A. Bogaj (red.), Kanon kształcenia ogólnego. Instytut Badań Edukacyjnych.

Kwieciński, Z. (1991). Konteksty pytań o zmiany w kształceniu nauczycieli. W: H. Kwiatkowska (red.), Edukacja nauczycielska wobec zmiany społecznej. Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Kwieciński, Z. (1998). Edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności: wystąpienie na otwarcie III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego. Polskie Towarzystwo Pedagogiczne.

Kwieciński, Z. (1999). Edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. W: J. Gnitecki, J. Rutkowiak (red.), Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji.

Lech, K. (1967). Nauczanie wychowujące. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Lewin, A. (red.) (1978). Możliwości zastosowania ujęcia systemowego w badaniach nad wychowaniem.

Lewowicki, T. (1999). Pedagogika wobec nadziei i zagrożeń współczesności – próba diagnozy i określenia zadań. Rocznik Pedagogiczny.

Lewowicki, T., Zając, A. (red.) (1998). O przemianach w edukacji. Wydawnictwo Oświatowe FOSZE.

Losy zawodowe absolwentów w latach 1989–1994. (1995). Główny Urząd Statystyczny.

Łomny, Z. (1996). Człowiek i edukacja wobec przemian globalnych. Wydawnictwo Instytut Technologii Eksploatacji.

Memoriał w sprawie Roli edukacji w kształtowaniu przyszłości Polski. (1998). Komitet Prognoz. Polska w XXI wieku przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

Plany, dążenia i aspiracje życiowe młodzieży. (1996). Centrum Badania Opinii Społecznej.

Potrzeby edukacyjne. (1995). Główny Urząd Statystyczny.

Rabczuk, W. (1997). Strategiczne cele edukacji w świetle raportu J. Delorsa i Białej Księgi Unii Europejskiej. W: A. Bogaj (red.), Realia i perspektywy reform oświatowych. Instytut Badań Edukacyjnych.

Raport na temat polityki edukacyjnej w Polsce. (1995). Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Reforma edukacji narodowej – opinie i postulaty. (1996). Centrum Badania Opinii Społecznej.

Rocznik statystyczny pracy. (1995). Główny Urząd Statystyczny.

Sawicki, M. (1996). Hermeneutyka pedagogiczna. Wydawnictwo Naukowe Semper.

Strykowski, W. (1994). Media w kulturze i edukacji – szanse i zagrożenia. W: W. Strykowski, A. Zając (red.), Komputery, audio, video, TVSat w kulturze i oświacie. Tarnowska Oficyna Wydawnicza WOK.

Suchodolski, B. (1958). Nowoczesna treść i organizacja wykształcenia ogólnego. Nowa Szkoła, 4.

Suchodolski, B. (1990). Wychowanie mimo wszystko. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Szymański, M. J. (1998). Wartości nauczycieli i uczniów szkół zawodowych. W: S. M. Kwiatkowski (red.), Nowe uwarunkowania edukacji szkolnej. Instytut Badań Edukacyjnych.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. – o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 r. nr 95, poz. 425).

W perspektywie roku 2010. (1995). Komitet Prognoz. Polska w XXI wieku przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

Wilsz, J. (1996/97). Mechanizmy samoregulacji w systemie kształcenia. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.

Wołoszyn, S. (1997). Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba zarysu encyklopedycznego. Instytut Badań Edukacyjnych.

Zatrudnienie w świecie: raport Międzynarodowego Biura Pracy. (1995). Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej.

Pobrania

Opublikowane

29.10.2021

Jak cytować

Błażejewski, W. (2021). Kryzys edukacji – edukacja w kryzysie. Edukacja • Terapia • Opieka, 3, 153–173. https://doi.org/10.52934/eto.141

Inne teksty tego samego autora