Zdalne zarządzanie placówką oświatową w ocenie dyrektorów

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/eto.133

Słowa kluczowe:

nauczanie zdalne, edukacja na odległość, pandemia, dyrektor szkoły, kompetencje cyfrowe

Abstrakt

System szkolnictwa w Polsce przeszedł w okresie izolacji społecznej, spowodowanej pandemią COVID-19, przyspieszony proces wdrażania rozwiązań edukacyjnych na odległość, związany z zaangażowaniem wszystkich podmiotów – uczniów, nauczycieli, rodziców i władz różnych szczebli. Stosunkowo najmniej zbadane zostały opinie dyrektorów szkół na temat szans i wyzwań, które ta nadzwyczajna sytuacja postawiła przed nimi. W niniejszym tekście przedstawione zostały wyniki badania nad tą właśnie grupą podmiotów systemu edukacji (Pyżalski, 2020).

Analiza wyników badania ankietowego unaoczniła fakt niewystarczającego poziomu przygotowania szkół do nauczania online. Jako pozytywny efekt edukacji zapośredniczonej dyrektorzy szkół podkreślają zaangażowanie nauczycieli i ich współpracę, stosowanie nowoczesnych metod i narzędzi edukacyjnych, próby angażowania uczniów do samokształcenia i samoedukacji, rozwijanie ich kompetencji, integrowanie szkolnego środowiska. Według respondentów zdalna edukacja ma szansę bytu w przyszłości tylko pod warunkiem rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów, poznania nowych narzędzi i rozbudowania bazy dydaktycznej. Rozwój kompetencji kreatywnych nauczycieli stanowi według dyrektorów szansę na powodzenie nauczania online w przyszłości (Madalińska-Michalak, 2020).

Według badanych słabą stroną kształcenia na odległość są braki technologiczne i przeciążenie nauczycieli dodatkowymi obowiązkami. Badani dyrektorzy szkół obawiają się negatywnych skutków edukacji zdalnej w postaci osłabienia relacji społecznych, a przede wszystkim braku możliwości pełnej realizacji procesu wychowawczego.

Edukacja zdalna to ogromne wyzwanie logistyczne dla dyrektorów szkół oraz codzienne mierzenie się z problemami natury technicznej, technologicznej, komunikacyjnej z nauczycielami, rodzicami i uczniami. Dla wielu z nich jest to nierówna walka, którą podejmują, ponieważ są odpowiedzialni za swoich uczniów, pracowników oraz szkołę.

Bibliografia

Biernat, M. (2020). Raport z badań. Edukacja zdalna w czasie pandemii. Centrum Cyfrowe. https://centrumcyfrowe.pl/edukacja-zdalna/ (dostęp: 07.07.2021).

Czapliński, P., Dynowska-Chmielewska, K., Federowicz, M., Giza-Poleszczuk, A., Gorzeńska, O., Karwińska, A., Traba, R., Wiśniewski, J., Zwierżdżyński, M. (2020). Raport edukacja. Między pandemią COVID-19 a edukacją przyszłości. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej. https://oees.pl/wp-content/uploads/2020/08/Raport-edukacja.pdf (dostęp: 07.07.2021).

Jaskulska, S., Jankowiak, B. (2020). Kształcenie na odległość w Polsce w czasie pandemii Covid-19. Raport. https://sites.google.com/view/ksztalcenie-pandemia-raport (dostęp: 07.07.2021).

Leżucha, M. (2019). Przywództwo edukacyjne jako nowy model zarządzania w oświacie. W: M. Dudek, W. Błażejewski (red.), Edukacja. Terapia. Opieka. Edukacyjne wyzwania w teorii i praktyce pedagogicznej (ss. 92–93). Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Librus. (2020). Nauczanie zdalne. Jak zmieniło się na przestrzeni czasu. Raport z drugiego badania ankietowego. https://poortal.librus.pl (dostęp: 10.05.2021).

Łukasik, J. M., Jagielska, K., Duda, A., Koperna, P., Mróz, A., Sobieszczańska, K. (2018). Teachers at the beginning of their professional work-assessment of the level of pedagogical competence of graduates of teaching faculties. In U. Comite et al. (eds.), 1st International Conference on Contemporary Education and Economic Development (pp. 127–133). Atlantis Press.

Łukasik, J. M., Jagielska, K., Mróz, A., Duda, A. K., Koperna, P., Sobieszczańska, K. (2019). The new model of teacher education in poland: the directions of changes in the context of the existing research and teaching practices. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. (eds.), 12th Annual International Conference of Education, Research and Innovation (pp. 1296–1302). International Academy of Technology, Education and Development.

Łukasik, J. M., Jagielska, K., Mróz, A., Koperna, P. (2020). Młodzi nauczyciele o zdalnej edukacji w czasie COVID-19. W: N. G. Pikuła, K. Jagielska, J. M. Łukasik (red.), Wyzwania dla edukacji w sytuacji pandemii COVID-19 (ss. 31–53). Wydawnictwo Scriptum.

Madalińska-Michalak, J. (2015). Dyrektor szkoły liderem – inspiracje i perspektywy. Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Madalińska-Michalak, J. (2020). Nauczanie zdalne i edukacja nauczyciela – wyzwania. W: N. G. Pikuła, K. Jagielska, J. M. Łukasik (red.), Wyzwania dla edukacji w sytuacji pandemii COVID-19 (ss. 13–27). Wydawnictwo Scriptum.

Nowak-Dziemianowicz, M. (2020). Edukacja to relacja. Czym jest i czym być może edukacja zdalna i jakie niebezpieczeństwa się z nią wiążą? III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości. Wystąpienie konferencyjne, Suchedniów 29–30.XI.2020.

Pikuła, N. G., Jagielska, K., Łukasik, J. M. (red.) (2020). Wyzwania dla edukacji w sytuacji pandemii COVID-19. Wydawnictwo Scriptum.

Ptaszek, G., Bigaj, M., Dębski, M., Pyżalski, J., Stunża, G. D. (2020). Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa. Raport. https://ug.edu.pl/news/sites/ug.edu.pl.news/files/2020-06/Badanie%20zdalnenauczanie_prezentacja_1.pdf (dostęp: 07.07.2021).

Pyżalski, J. (red.) (2020). Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele. Wydawnictwo EduAkcja Sp. z o.o. https://zdalnie.edu-akcja.pl/ (dostęp: 07.07.2021).

Tanaś, M. (2020). O potrzebie kształcenia komplementarnego. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości. Wystąpienie konferencyjne, Suchedniów 29–30.XI.2020.

Tanaś, M., Galanciak, S. (2018). Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni. Cyberprzestrzeń – człowiek – edukacja. Oficyna Wydawnicza Impuls.

Pobrania

Opublikowane

29.10.2021

Jak cytować

Leżucha, M. (2021). Zdalne zarządzanie placówką oświatową w ocenie dyrektorów. Edukacja • Terapia • Opieka, 3, 7–24. https://doi.org/10.52934/eto.133