O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Czasopismo „Edukacja. Terapia. Opieka” prezentuje szerokie spektrum tematów
z dziedziny nauk społecznych, a w szczególności z takich dyscyplin jak pedagogika, psychologia czy socjologia.

Celem rocznika jest stworzenie forum wymiany poglądów zarówno teoretyków,
jak i praktyków pedagogiki, psychologii, a także socjologii na aktualne problemy dotykające dzieci i młodzież szkolną, ich nauczycieli, opiekunów i wychowawców.

Do publikowania na naszych łamach zapraszamy pracowników naukowych, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, socjologów, a także studentów zainteresowanych współczesnymi wyzwaniami i potrzebami w dziedzinie szeroko pojmowanego wychowania oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą. Publikujemy teksty w języku polskim i angielskim.

Czasopismo jest otwarte dla wszystkich autorów z Polski i zagranicy. Autorzy nie ponoszą żadnych opłat za zgłoszenie lub przyjęcie tekstów do publikacji w czasopiśmie.

Proces recenzji

Wszystkie nadesłane artykuły poddawane są tzw. podwójnie ślepej recenzji dokonanej przez dwóch niezależnych ekspertów niezwiązanych stosunkiem pracy z jednostką naukową autora. Recenzji dokonuje się na zasadzie double-blind review process, co oznacza, że autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Poza zgodnością tytułu artykułu z jego treścią, recenzent ocenia sformułowanie celu naukowego lub celu praktycznego opisanych badań, merytoryczną wartość pracy, poprawność struktury pracy, stosowanej terminologii naukowej, znaczenie rozwiązania problemu dla nauki lub praktyki, zakres rozwiązania problemu oraz właściwe sformułowanie wniosków końcowych.

Program antyplagiatowy

Każdy tekst sprawdzany jest przez międzynarodowy program antyplagiatowy („sprawdzanie podobieństwa”) Similarity Check.

Polityka Open Access

Czasopismo jest publikowane w trybie otwartego dostępu (natychmiastowy, darmowy dostęp) na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Archiwizowanie

Czasopismo korzysta z systemu LOCKSS, który umożliwia archiwizowanie wybranych czasopism publikowanych w internecie. Każdy zarchiwizowany artykuł jest wielokrotnie sprawdzany, a jego kopia przywracana w przypadku występienia błędów lub nieciągłości danych.

Zasady etyki publikacyjnej

Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu stosuje standardy publikacyjne mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym. Stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

          Wydawnictwo PWSTE :

  • przyjmuje do druku prace pozytywnie zaopiniowane przez Komitet Redakcyjny Wydawnictwa, Rektora Uczelni oraz recenzenta;
  • przeciwdziała nierzetelności naukowej polegającej na pominięciu w wykazie autorstwa osób, które tworzyły publikację (ghostwriting) lub przypisaniu autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu utworu (guest authorship);
  • wymaga, aby autor oświadczył, iż jego utwór został stworzony bez naruszenia czyichkolwiek praw autorskich oraz że prawa autora do utworu nie są ograniczone żadnymi prawami osób trzecich;
  • nakłada na autora obowiązek poprawnego wskazania wykorzystanych prac innych autorów poprzez staranność w przytaczaniu cytatów oraz sporządzaniu bibliografii;
  • wymaga, aby autor oświadczył, że utwór został stworzony zgodnie z jego najlepszą wiedzą i umiejętnościami oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi przy tworzeniu dzieł tego rodzaju;
  • przyjmuje do druku prace na podstawie sporządzanych umów licencyjnych, regulujących wszelkie sprawy prawnoautorskie;
  • kontroluje przestrzeganie zasad Kodeksu Etyki Wydawniczej przez autorów oraz recenzentów;
  • zapewnia rzetelny i profesjonalny proces wydawniczy i dochowuje standardów edytorskich;
  • stosuje jednolite standardy kwalifikowania monografii naukowych do publikacji;
  • zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.